Dokumenty Szkolne
.

Kalendarz Uroczystości Szkolnych
w Roku Szkolnym 2020/2021

Wrzesień:

05/ – Ropoczęcie Roku szkolnego – lekcje wedlug planu
06/ – Msza Święta na ropoczęcie Roku Szkolnego z poświęceniem tornistrów
          Zebranie z Rodzicami
26/ – ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
       – Pożegnanie klasy VIII

Październik:

17/ – Dzień nauczyciela

Listopad:

01/ – Wyjazd z Rodzicami na Cmentarz do Montmorancy
           (Msza Święta o 14h30) - indywidualnie

28/ – Konkurs kartki bożonarodzeniowej

Grudzień:

06/ – Wizyta Świętego Mikołaja po Mszy Św w jezyku polskim o godzinie 9h30
        w Kosciele Saint-Baudile w Neuilly-sur-Marne
12/ – Tradycje bożonarodzeniowe

Styczeń:

9/   – „Galette des Rois”
30/ – Zabawa szkolna

Luty:

13/ – Zabawa AFPC na rzecz Szkoly w Centre Culturel de Chelles

Marzec:

20/ – Przywitanie wiosny – Konkurs poetycki o Wiosnie

27/ – Tradycje wielkanocne

Czerwiec:

05/ – Dzień Dziecka - Wycieczka klasowa
12/ – Dzień Matki i Dzień Ojca
26/ Rozdanie Świadectw
27/ Niedziela 9h30 Msza Sw i poczęstunek na zakończenie roku Szkolnego

                             REGULAMIN SZKOŁY POLSKIEJ W CHELLES

                                                                I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

                                                                II. ORGANIZACJA SZKOŁY

1. Nabór do szkoły.

Uczęszczanie do Szkoły Polskiej w Chelles jest dobrowolne . Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesna akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno – wychowawczego oraz z zapoznaniem  się i przestrzeganiem Regulaminu szkoły.

Rodzice dzieci niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni pisemnie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu. Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy, formularz odbioru dziecka ze szkoły, formularz dotyczący fotografowania dziecka.

2. Terminy i czas trwania zajęć szkolnych.

Zajęcia szkolne rozpoczynają się w pierwsza sobotę września i kończą w ostatnią sobotę czerwca. Zajęcia rozpoczynają się o 8.10 i kończą o 16.00.

3. Uczniowie.

Uczniami Szkoły Polskiej w Chelles mają prawo być wszyscy, którzy chcą uczyć się języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim, bez względu na płeć, rasę, przekonania polityczne i religijne, w wieku od 6 do 13 lat.

Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nie naruszający ich godności osobistej.

Uczniowie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu szkoły.

Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków szkoły z szacunkiem.

Uczniowie zobowiązują się do utrzymania czystości w szkole, poszanowania budynku szkoły oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie szkoły.

Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje punktualnie.

Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i przygotowywanie się do zajęć.

Uczniowie powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także w organizowanych uroczystościach szkolnych.

Uczniowie nie mogą spożywać posiłków w trakcie trwania lekcji.

Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru nauczyciela.

Uczniowie podczas przerw pozostają pod nadzorem rodziców dyżurujących i winni podporządkować się ich zaleceniom, a także odnosić się do nich z szacunkiem.

Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach zajęć lekcyjnych, a więc pomiędzy 8.10 a 16.00.

Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, takich jak telefony komórkowe, itp. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia.

Do szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt.

4 nieusprawiedliwione nieobecności ucznia w szkole powodują skreślenie z listy uczniów.

W przypadku łamania Regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. W przypadku ponownego niedostosowania się do zasad panujących w szkole nauczyciel bądź dyrektor szkoły ma prawo wysłać list upominający do rodziców. Ostatecznie uczeń może zostać wydalony ze szkoły.

4. Rodzice.

4. 1. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni deklarujący posłać dziecko do polskiej szkoły wchodzą w skład Rady Rodziców.

4. 2. Rodzice zobowiązani są do:

systematycznego sprawdzania postępów dziecka w  nauce,

pomagania w odrabianiu zadań domowych,

uczestniczenia w zebraniach szkolnych,

dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie,

dzieci, których rodzice zalegają z opłatą więcej niż trzy miesiące, a wcześniej nie powiadomią dyrektora szkoły, będą zawieszone w prawach ucznia i ewentualnie skreślone z listy uczniów,

punktualnego posyłania bądź przyprowadzania dzieci do szkoły oraz odbierania ich po zajęciach,

odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji,

pisemnego upoważnienia innego dorosłego do odbioru dziecka,

odbywania dyżurów w szkole podczas zajęć w wyznaczonym terminie. W przypadku, kiedy rodzic nie może pełnić dyżuru w wyznaczonym terminie, jest zobowiązany zorganizować na swoje miejsce zastępstwo i powiadomić o zmianach dyrektora szkoły w tygodniu poprzedzającym ten dyżur,

powiadamiania o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji wypisania dziecka ze szkoły,

regularnego posyłania dzieci na zajęcia,

pisemnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole,

pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć pozaszkolnych.

4. 3. Rodzice lub opiekunowie będą obciążani wszelkimi kosztami szkód spowodowanych przez ucznia w szkole.

                                                                            III. PRZEPISY KOŃCOWE

Regulamin Szkoły Polskiej w Chelles wchodzi w  życie z dniem 1 września 2015 r.

 

 

 

 

.