Dokumenty Szkolne
.

Kalendarz Uroczystości Szkolnych
w Roku Szkolnym 2022/2023

 

Wrzesień:       03/ –  Rozpoczęcie Roku szkolnego – lekcje według planu

                        04/ –  Msza Święta na rozpoczęcie Roku Szkolnego z poświęceniem tornistrów

                                  Zebranie z Rodzicami

                        24/ –  ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

 

Październik:  15/ –  Dzień nauczyciela

 

Listopad:       01/ –  Wyjazd z Rodzicami na Cmentarz do Montmorency

                                  (Msza Święta prawdopodobnie o 14h30) - indywidualnie

                       12/ –  Święto Niepodległości – wyjście patriotyczne

 

Grudzień:      03/ –  Tradycje Świętego Mikołaja

                       11/ –  Tradycje bożonarodzeniowe oraz konkurs kartki bożonarodzeniowej

 

Styczeń:         07/ –   „Galette des Rois” – ciasto królów oraz konkurs kolędy, piosenki

                                   bożonarodzeniowej lub noworocznej

                        14/ –  Konkurs laurki na dzień Babci i / lub Dziadka

                        28/ –  Zabawa szkolna

 

Luty:               04/ –  Konkurs na ilustracje „Prawdziwa zima”

                       11/ –  Zabawa AFPC na rzecz Szkoły w Centre Culturel de Chelles

 

Marzec:          18/ –  Przywitanie wiosny – Konkurs poetycki o wiośnie

                       

Kwiecień:       01/ –  Tradycje wielkanocne

 

Maj:                13/ – Wspomnienie o świętach Flagi, Konstytucji 3go Maja i Niepodległości

                        27/ –  Dzień Matki

 

Czerwiec:       03/ –   Dzień Dziecka

                       10/ – Dzień Ojca

                       17/ –  Wycieczka klasowa

                       24/ – Rozdanie Świadectw i poczęstunek

                       25/ – Niedziela 9h30 Msza Św. na zakończenie roku szkolnego

                             REGULAMIN SZKOŁY POLSKIEJ W CHELLES

                                                                I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

                                                                II. ORGANIZACJA SZKOŁY

1. Nabór do szkoły.

Uczęszczanie do Szkoły Polskiej w Chelles jest dobrowolne . Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesna akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno – wychowawczego oraz z zapoznaniem  się i przestrzeganiem Regulaminu szkoły.

Rodzice dzieci niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni pisemnie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu. Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy, formularz odbioru dziecka ze szkoły, formularz dotyczący fotografowania dziecka.

2. Terminy i czas trwania zajęć szkolnych.

Zajęcia szkolne rozpoczynają się w pierwsza sobotę września i kończą w ostatnią sobotę czerwca. Zajęcia rozpoczynają się o 8.10 i kończą o 16.00.

3. Uczniowie.

Uczniami Szkoły Polskiej w Chelles mają prawo być wszyscy, którzy chcą uczyć się języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim, bez względu na płeć, rasę, przekonania polityczne i religijne, w wieku od 6 do 13 lat.

Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nie naruszający ich godności osobistej.

Uczniowie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu szkoły.

Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków szkoły z szacunkiem.

Uczniowie zobowiązują się do utrzymania czystości w szkole, poszanowania budynku szkoły oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie szkoły.

Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje punktualnie.

Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i przygotowywanie się do zajęć.

Uczniowie powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także w organizowanych uroczystościach szkolnych.

Uczniowie nie mogą spożywać posiłków w trakcie trwania lekcji.

Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru nauczyciela.

Uczniowie podczas przerw pozostają pod nadzorem rodziców dyżurujących i winni podporządkować się ich zaleceniom, a także odnosić się do nich z szacunkiem.

Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach zajęć lekcyjnych, a więc pomiędzy 8.10 a 16.00.

Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, takich jak telefony komórkowe, itp. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia.

Do szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt.

4 nieusprawiedliwione nieobecności ucznia w szkole powodują skreślenie z listy uczniów.

W przypadku łamania Regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. W przypadku ponownego niedostosowania się do zasad panujących w szkole nauczyciel bądź dyrektor szkoły ma prawo wysłać list upominający do rodziców. Ostatecznie uczeń może zostać wydalony ze szkoły.

4. Rodzice.

4. 1. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni deklarujący posłać dziecko do polskiej szkoły wchodzą w skład Rady Rodziców.

4. 2. Rodzice zobowiązani są do:

systematycznego sprawdzania postępów dziecka w  nauce,

pomagania w odrabianiu zadań domowych,

uczestniczenia w zebraniach szkolnych,

dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie,

dzieci, których rodzice zalegają z opłatą więcej niż trzy miesiące, a wcześniej nie powiadomią dyrektora szkoły, będą zawieszone w prawach ucznia i ewentualnie skreślone z listy uczniów,

punktualnego posyłania bądź przyprowadzania dzieci do szkoły oraz odbierania ich po zajęciach,

odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji,

pisemnego upoważnienia innego dorosłego do odbioru dziecka,

odbywania dyżurów w szkole podczas zajęć w wyznaczonym terminie. W przypadku, kiedy rodzic nie może pełnić dyżuru w wyznaczonym terminie, jest zobowiązany zorganizować na swoje miejsce zastępstwo i powiadomić o zmianach dyrektora szkoły w tygodniu poprzedzającym ten dyżur,

powiadamiania o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji wypisania dziecka ze szkoły,

regularnego posyłania dzieci na zajęcia,

pisemnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole,

pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć pozaszkolnych.

4. 3. Rodzice lub opiekunowie będą obciążani wszelkimi kosztami szkód spowodowanych przez ucznia w szkole.

                                                                            III. PRZEPISY KOŃCOWE

Regulamin Szkoły Polskiej w Chelles wchodzi w  życie z dniem 1 września 2015 r.

 

 

 

 

.